Zwembad stuit op grote risico's

WIJK BIJ DUURSTEDE Deze week bespreekt de raad de door Synarchis uitgevoerde risicoanalyse van de twee plannen voor een nieuw zwembad. Dit onafhankelijke onderzoeksbureau is op verzoek van de raad uitgevoerd om er zeker van te zijn als gemeente niet met onverantwoorde risico's geconfronteerd te worden. Uit het onderzoek blijkt dat beide initiatieven niet voldoen aan de door de raad gestelde voorwaarde van een maximale jaarlijkse bijdrage van €50.000.

WIJKZWEMT Het externe bureau  Synarchis heeft het plan van het Wijkse initiatief (WijkZwemt) en een commerciële partij (ZIG) beoordeeld en de risico's van beide plannen nader in beeld gebracht. Het adviesbureau beoordeelt het plan van WijkZwemt grotendeels als realistisch. Wel wordt de gevraagde jaarlijkse bijdrage van € 84.000 als ambitieus beschouwd. De begroting van Synarchis voor dit plan sluit op een hoger exploitatietekort van €122.000. De inzet van vrijwilligers en de jaarlijkse bijdrage van € 25.000 van de Waikse Vrienden worden als een risico gezien. Op het moment dat deze vrijwillige inzet en de bijdrage van de Waikse Vrienden niet tot stand komt, wordt het exploitatietekort geraamd op €227.000. Het grootste risico doet zich voor in de exploitatie. Door een structureel negatief exploitatieresultaat kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komen. Synarchis beoordeelt dit als een reëel risico.

ZIG Het plan van ZIG kwalificeert  Synarchis als niet realistisch. De kostenraming voor de investering is volgens Synarchis veel te laag ingeschat. Synarchis verwacht dat het plan van ZIG in de exploitatie leidt tot een jaarlijks tekort van ruim €300.000. Het belangrijkste risico doet zich ook bij ZIG voor tijdens de exploitatie met het risico dat de exploitatie structureel negatief sluit. Synarchis beoordeelt dit als een groot risico.D66 en VVD gaan in de raadsvergadering  van deze week een motie indienen om samen met de Utrechtse Heuvelrug een volwaardig zwembad te bouwen.

Label:

Zwembad