• De zorgen over de hoogte van de windturbines werden tijdens de gespreksavonden uitgesproken.

    Kuun Jenniskens

Zorgen over windmolens Goyerbrug

WIJK BIJ DUURSTEDE HOUTEN Zorgen over de hoogte van de vier windturbines, maar ook over de locatie, waren volop te horen tijdens de drie gespreksavonden over Windpark Goyerbrug. De molens worden inclusief tip 241 meter. ,,Het is echt een belachelijke hoogte", aldus een inwoner. Hebben we nog wel wat in te brengen?

Kuun Jenniskens

De gemeente Houten organiseert deze gespreksavonden voor mensen binnen een straal van 2,5 kilometer rondom Windpark Goyerbrug. De gemeente zet deze stap nu, omdat de vergunningsaanvraag uitblijft en er de nodige onrust is in het gebied. De eerste gespreksavond in Schalkwijk werd er een met veel vragen vanuit inwoners voor wethouder Hilde de Groot (Houten, GroenLinks). De meeste aanwezigen wonen binnen een straal van 2500 meter van het nog aan te leggen windpark - één echtpaar zelfs binnen 250 meter.

De wethouder legde uit dat de locatie Goyerbrug al in 2011 is vastgesteld. De afspraak is dat de initiatiefnemer zelf draagvlakonderzoek doet. ,,Wij als gemeente checken dit proces achteraf.” Het draagvlakcriterium voegde de gemeente zelf toe. Dit staat niet in de wet. De wethouder: ,,We kunnen hier niet op toetsen, maar de gemeenteraad weegt dit aspect wel mee.” Iemand vroeg of de gemeente vertrouwen heeft in het draagvlakonderzoek van de initiatiefnemer? Hierop zei de wethouder dat hiervoor een richtlijn is opgesteld, waaraan wordt getoetst. ,,En we houden zelf ook gespreksavonden en u kunt mij ook uitnodigen aan de keukentafel voor een gesprek. Ik begrijp uw zorgen. Deze vergunningaanvraag is een fikse aanslag op de omgeving.”

Met de financiële compensatie zegt de gemeente Houten niks te maken te hebben, er hier ook geen zicht op te hebben: ,,Initiatiefnemer BlueBearEnergy praat momenteel met omwonenden in een kring van 1500 meter.” De gemeente kiest zelf voor een grotere straal van 2500 meter. Waarom? ,,Wij houden rekening met een uitspraak van Raad van State die uitgaat van tien keer de tiphoogte.” Binnen deze straal van 2500 meter heeft iedereen recht op inspraak.

Een inwoner merkte op dat de initiatiefnemer vast een goed beeld had van de economische opbrengst: ,,Maar heeft hij dat ook van de negatieve gevolgen? Blijven de gasten nu weg uit onze bed & breakfast? En moeten we niet eerst zeker weten of we er ziek van worden? In Denemarken is de bouw van windmolens stopgezet om meer zekerheid te hebben over de risico’s voor de volksgezondheid.”

HEBBEN INWONERS NOG INVLOED? Hoeveel invloed heeft de gemeente eigenlijk op dit hele proces, wilde een inwoner weten? De wethouder zei dat de aanvraag getoetst moet worden aan de wet. ,,Als Houten nee zegt dan kan de provincie het overnemen en zelf een inpassingsplan maken.” Een inwoner zei hierop teleurgesteld: ,,Dan zitten we hier dus voor niks?” De wethouder legde uit inspraak en draagvlak uit elkaar te houden: ,,Via inspraak kunnen dingen worden gewijzigd aan het plan. Daarom kan het ons zeker wat schelen wat jullie als inwoners ervan vinden.” Een andere inwoner: ,,Feit is dat de Raad van State nog geen enkele windmolen heeft tegengehouden.” Een ander verzuchtte: ,,Dit is dus verloren tijd.” De wethouder: ,,Ik wil niet liegen. Maar de kans is groot dat ze er inderdaad komen.” Ook tijdens de gespreksavond in ‘t Goy verwachtte men weinig zeggenschap te hebben en overheerst het gevoel dat alles al beklonken is.

DEZE MOLENS ZIJN ZO HOOG Over de hoogte zei Hilde de Groot: ,,De trend is dat molens steeds hoger worden. Dit komt omdat de subsidies afnemen, daarom is er meer hoogte nodig om opbrengst te halen.”

Iemand vroeg zich af of er voldoende gegevens zijn om een goed oordeel te geven over deze extreem hoge turbines? Qua slagschaduw, lawaai, en invloed op de vogeltrek? De gemeente zei ervan uit te gaan dat de initiatiefnemer deze gegevens aanlevert. Een medewerker van de provincie zei dat bij een hogere windmolen de geluidscontour niet hoger wordt.

Weer een andere inwoner vroeg zich af of de gemeente de hoogte kan inperken? Maar dat kan niet. De gemeente mag alleen toetsen op de ruimtelijke inpassing en de wet noemt geen maximale hoogte.

Conclusie van een inwoner, die door meerdere mensen leek te worden onderschreven: ,,We voelen frustratie. We kunnen het windpark niet tegenhouden. We kunnen het proces misschien rekken. We zouden graag wat over de hoogte willen zeggen, maar ook dat kan niet.”

MOETEN VEEL ENERGIE ZELF OPWEKKEN Hilde de Groot zei dit te begrijpen. Maar voegde toe dat er een ‘behoorlijke taakstelling’ ligt in de Kromme Rijnstreek om zelf energie op te wekken. “In Utrecht oost zijn we bezig met een analyse. Als we alles hebben gedaan aan het isoleren van woningen en als we elektrisch gaan rijden, dan nog blijkt er schrikbarend veel duurzame energie nodig. En windmolens leveren nu eenmaal heel veel energie op. We moeten alle zeilen bijzetten, anders gaan we onze klimaatdoelstellingen niet redden.”

PROCES Als BlueBearEnergy de vergunning indient heeft de gemeente 26 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen (deze termijn kan worden verlengd met 6 tot 8 weken). Hierna zijn er nog diverse bezwaarprocedures mogelijk, waardoor het wel 1 of 2 jaar kan duren voordat alles rond is.

AVOND ‘T GOY Tijdens de avond in ‘t Goy op 15 november overheerste het gevoel dat alles al beklonken was. In deze zaal werd gewaarschuwd om te letten op de ontwikkelingen in Bunnik. Daar staat men nu aan het begin van het proces dat bijna 20 jaar geleden in Houten speelde. Er vindt nu een verkenning plaats van mogelijke locaties voor windmolens en één van de opties is het gebied tussen Werkhoven en Cothen.

AVOND COTHEN Op maandag 19 november konden Wijkse inwoners meepraten in het Dorpshuys in Cothen. Hier kwamen zeker 100 mensen op af, die keer op keer een luid applaus lieten horen als iemand kritisch was. Er kwam veel bijval bij opmerkingen dat Houten deze windmolens maar langs de Rondweg moet zetten, of meer in de richting van Schalkwijk: ,,Dan hebben Houtense inwoners last van de molens en van hun eigen beslissingen. Nu zijn dat grotendeels mensen uit Wijk bij Duurstede."