Verbreding Dorpsstraat

Het agendapunt in de raad telt maar liefs 25 bijlagen. De voorgenomen verbreding kan dus moeilijk een overval genoemd worden. Wellicht ten overvloede: op de gemeentelijke website is deze informatie voor iedereen te lezen. De discussie startte in 2009 toen de gemeente een rapport over de verkeersveiligheid liet opstellen door een extern bureau in verband met het bouwplan De Kamp. Dit rapport uit 2009 bevat over de Dorpsstraat de volgende passage. "Knelpunt in de huidige doorstroming vormt de krap bemeten Dorpsstraat. Aan één zijde wordt geparkeerd en er resteert onvoldoende ruimte voor voertuigen om elkaar te passeren, zeker wanneer het twee grote voertuigen betreft. De aanbeveling is te onderzoeken of de Dorpsstraat iets verbreed kan worden of anders ruimte te creëren door de aanwezige parkeerplaatsen te verwijderen."

Drie jaar later kondigt het college na een infobijeenkomst voor de inwoners in december 2012 een aantal verkeersmaatregelen af, waaronder de verbreding van de Dorpsstraat. Het besluit vermeldt dat deze verbreding ten koste zal gaan van een strook van circa 1 meter van de boomgaard. Dit ter bevordering van de doorstroming op de doorgaande wegen in het dorp en het vergroten van de verkeersveiligheid van fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen. Het besluit vermeldt tevens dat de maatregelen tot stand zijn gekomen in nauw overleg met de meedenkgroep verkeersmaatregelen Cothen. Vervolgens blijft het een tijdje stil en werkt de gemeente aan de uitvoering van de overige in het rapport geadviseerde maatregelen.

In juni van dit jaar besluit de gemeente de ruimtelijke procedure voor de verbreding van de Dorpsstraat op te starten en organiseert daarover in juli een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst was voor wethouder Jan Burger aanleiding om door een extern bureau een second opinion onderzoek te laten uitvoeren. Dit door Grontmij uitgevoerde onderzoek werd begin december in een informatiebijeenkomst aan de bewoners gepresenteerd. Het rapport bevestigde de eerder getrokken conclusies. Uit de over deze bijeenkomst ontvangen ingezonden brieven blijkt dat de emoties tijdens de informatiebijeenkomst redelijk hoog opliepen. Vooral het actiecomité 'Handen af van de boomgaard' liet stevig van zich horen. Na goed democratisch gebruik is het laatste woord aan de raad om belangen, emoties en argumenten tegen elkaar af te wegen. (PeP)