• Kuun Jenniskens
  • Protestbord bij de Bosscherwaarden (archief)

    Archief BDU
  • Oever van de Lek bij steenfabriek Bosscherwaarden

    Kuun Jenniskens

Geen vuil slib in Bosscherwaarden

WIJK BIJ DUURSTEDE Omdat er op 1 oktober tijdens de Voorbespreking van de gemeenteraad zoveel vragen over het slibstortproject Bosscherwaarden aan de orde zijn geweest - en ook een motie van SP, PCG en CDA om van het project af te zien is aangehouden tot de raadsvergadering van 10 december - heeft baggeraar Wim Snippe namens het team de RijnDeltagroep (voorheen Van Waning) een document van 23 pagina’s opgesteld om vragen en zorgen te adresseren. Het heet: Maatschappelijke Meerwaarde.

door Kuun Jenniskens

GOKKEN MET BAGGER Eerder dit jaar (op 21 mei) is de Milieueffectrapportage (MER) voor slibstort in de Bosscherwaarden door de MER-commissie te licht bevonden; informatie ontbreekt en bepaalde informatie is verouderd. Daarom moet initiatiefnemer Snippe nog met een aanvulling komen. Inmiddels is er een kritisch rapport van de Wijkse Rekenkamercommissie verschenen en heeft de Zembla uitzending ‘Gokken met bagger’ van eind september veel stof doen opwaaien. De Zembla uitzending toont aan dat er bij baggerprojecten schoon zand wordt afgevoerd voor bouwprojecten, en dat er vervuild slib - vaak afkomstig uit het buitenland - wordt teruggestort.

WijksNieuws.nl licht er aan aantal punten uit het document Maatschappelijke Meerwaarde. Wat de RijnDeltagroep met de Bosscherwaarden wil is kort gezegd: ontzanding, verondieping en natuurontwikkeling. Vanwege centrale ligging is het zand van de Bosscherwaarden geschikt voor woningbouwprojecten. Dat de economische belangen groot zijn blijkt uit dit document; de initiatiefnemer heeft al 3,5 miljoen geïnvesteerd.

AFVAL UIT DE LUNENBURGERWAARD Het document van RijnDelta zegt bij de vraag of hun project toekomstige generaties zal belasten, dat afval dat in het verleden gestort is in de Lunenburgerwaard (huis- bouw - en sloopafval) door hen zal worden opgeruimd. Dat gaat om 150.000 kuub verontreinigd materiaal Dus er gaat inderdaad schoon zand uit het gebied, maar er gaat ook een grote hoeveelheid historisch afval uit het gebied. ,,Het aan te voeren materiaal is in de meeste gevallen schoner dan wat er nu in de bovenste laag aanwezig is, en beslist niet meer verontreinigd”, stelt het rapport. Volgens RijnDelta gaat het schoner worden dan vele andere uiterwaarden in de omgeving. Snippe belooft ook dat de handhaving zeer goed georganiseerd zal zijn, en dat ze de aangevoerde grond permanent gaan monitoren. ,,Materiaal dat niet voldoet gaat contractueel vastgelegd retour naar de ontdoener nog voordat er sprake is van toepassing.”

GEEN BAGGER UIT BUITENLAND De Zembla documentaire stelt dat er meer ‘verondiepingsprojecten’ zijn dan dat er bagger is om het mee op te vullen. Snippe zegt toch dat in de Bosscherwaarden geen grond uit het buitenland komt: ,,Het materiaal dat gebruikt wordt voor de aanvulling bestaat uit landbodem en waterbodem uit de Nederlandse rivierdelta. Er is ruim voldoende materiaal aanwezig om dit project tijdig af te ronden.”

RijnDelta zegt dat het project geen stikstof uitstoot. Over de PFAS discussie merkt Snippe op: ,,De PFAS problematiek is een maatschappelijk diffuus probleem dat veroorzaakt wordt door een groot aantal consumentenproducten: haarlak, kleding, blusmiddelen, anti-aanbaklagen, etc, etc. De zandwinning gaat dus geen PFAS probleem veroorzaken. De werkzaamheden gaan echter wel plaatsvinden in Nederlandse bodem: in geheel Nederland is die bodem belast met PFAS. Er is nog geen werkbare wet- en regelgeving voorhanden. Zodra die er is, zal die vanzelfsprekend van toepassing zijn op ons allen, ook op Bosscherwaarden.”

12 JAAR Tijdens de voorbespreking van 1 oktober stelden zowel raadsleden als de bewoners actiegroep BosscherMEERwaarden dat was afgesproken dat het project het 8 jaar zou duren,  en nu is dat ineens 12 jaar. Volgens RijnDelta zijn er 2 voorbereidingsjaren en 2 afrondingsjaren bijgekomen. In de 2 jaar voorafgaand aan de zandwinning moet verontreiniging worden afgevoerd. Vervolgens is er sprake van 8 jaar overlast vanwege zandwinning en slibstort. Daarna is er twee jaar nodig voor het inrichten van het gebied.

OVERLAST RijnDelta gaat met omwonenden spreken om voor hen de overlast te beperken. Snibbe zorgt dat er tijdens de werkzaamheden toezicht en beveiliging aanwezig is. Hij zegt dat de zandwinning op 150 meter afstand van de bewoners, en op 90 meter van de dijk, plaatsvindt. Zijn redenatie is, omdat voor de dijken zorgvuldig is berekend dat er geen schade aan de dijken komt, er met deze grotere afstand tot de woonhuizen, aan de huizen geen schade wordt verwacht.

ZWEMSTRAND RijnDelta gaat de herinrichting van een deel van de Lunenburgerwaard financieren. Daarmee zal het deel waar de Gravenbol ligt meer bescherming krijgen conform de Natura 2000 richtlijnen en zal het bij de stad gelegen deel opgeleverd worden als stadsstrand.

Raadsleden hadden ook vraagtekens gezet achter het versnellen van het proces door de initiatiefnemer, men vroeg zich af of Snibbe de nieuwe wet- en regelgeving voor wil zijn?,, De versnelling van activiteiten is niet om ‘wetgeving voor te zijn’ maar om snel tot definitieve besluitvorming te komen met betrekking tot het Bosscherwaarden initiatief en de maatschappelijke compensatie. Bovendien: initiatiefnemer kan wetgeving niet voor zijn, maar dient er aan te voldoen.”