Begroting gemeente 2016

Voor het eerst geen extra bezuinigingen

Behoedzaam

Hans Marchal, wethouder financiën, is tevreden over de voorliggende begroting: 'De afgelopen jaren hebben we steeds moeten vertellen dat we niet om noodzakelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen heen konden. Voor het eerst sinds jaren stijgen de lasten voor de burger nauwelijks. De stijging bedraagt 1% incl. inflatiecorrectie en er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. Bij de kadernota was al verwacht dat de algemene uitkering positief bijgesteld zou gaan worden voor onze gemeente en dit is gebeurd. Daarnaast heeft het ingezette beleid zijn vruchten afgeworpen. Behoedzaamheid blijft wel geboden. In 2016 en 2017 sparen we voor grootschalige investeringen in het onderwijs en de openbare ruimte en wordt er geld apart gehouden om mogelijke tegenvallers op te vangen.'

Zelfredzaamheid

In het begrotingsvoorstel zijn zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van inwoners belangrijke uitgangspunten. Wethouder Jan Burger: 'De gemeente gaat dit actief bevorderen, maar wil daarnaast ook een schild vormen voor wie -om wat voor reden dan ook- niet mee kan doen in de Wijkse samenleving. Daarbij maakt het niet uit of het voor korte of langere tijd is. Inwoners kiezen er in principe niet voor om geen deel te kunnen uitmaken van de Wijkse samenleving, waardoor een sociaal isolement dreigt. Als gemeente kunnen we daar een positieve rol in spelen.' Omdat de sociale werkvoorziening per 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid van gemeenten wordt, is het straks volgens wethouder Burger eenvoudiger om lokaal betere verbindingen te leggen tussen zorg, participatie en bedrijfsleven. 'Jaarlijks wil de gemeente 110 tot 130 woningen bouwen. Het gaat vooral om woningen voor ouderen, starters en één- en tweepersoonshuishoudens. Ook de vluchtelingenhuisvesting behoeft de nodige aandacht.'

Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds krijgt in 2016 verder handen en voeten en biedt ruimte voor mooie initiatieven. Wethouder Wil Kosterman vindt het belangrijk dat er meer wordt ingezet op de kracht van de binnenstad: 'De vitaliteit van onze binnenstad krijgt in 2016 meer aandacht, waarbij een grote rol is weggelegd voor de lokale ondernemers en vastgoedeigenaren. Het doel is om de Wijkse binnenstad nog aantrekkelijker te maken, zodat meer mensen hier gaan genieten van het winkelen, recreëren, wonen en werken. Daarnaast worden de buurtcentra de komende tijd opgeknapt, waardoor inwoners ook dicht bij huis in een prettige omgeving hun inkopen kunnen doen.' (PeP)