• Windmolens tweede windpark in Houten mogelijk nog groter

    Martin Monkel

Aanvraag voor aanleg windmolenpark Goyerbrug ingediend

HOUTEN Met de indiening van een zogenaamde m.e.r.-aanvraag (milieu effect rapportage) door de initiatiefnemer, de heer Berendts van 'Blue Bear Energy', is in feite het proces over de realisatie van een tweede windpark in Houten gestart. Wethouder De Groot geeft in haar toelichting aan dat de gemeente nog niet aan zet is. Dat is pas het geval als de aanvraag voor de (omgevings)vergunning wordt ingediend. De verwachting is dat dit begin september het geval zal zijn. Gedurende de zomer stelt de gemeente een 'plan van aanpak' op over hoe de handelen, afhankelijk van de situatie die zich op enig moment voordoet.

Martin Monkel

MILIEU Voor bepaalde plannen en besluiten wordt vaak een m.e.r. doorlopen. Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit is een procedure waarbij de aanvraag van de initiatiefnemer wordt getoetst aan de wettelijke voorschriften: het besluit milieueffectrapportage, de wet natuurbescherming en de provinciale milieuverordening. Hiervoor staat een termijn van zes weken zodat het resultaat ervan eind augustus bekend moet zijn.

OVERLEG De wethouder heeft inmiddels overleg gehad met vertegenwoordigers van "Mooi in 't Goy" en de "Stichting Leefbaarheid Buitengebied Houten". Punt van overleg was onder meer hoe het proces gaat lopen als de vergunningaanvraag wordt ingediend en de invulling van de 'participatie'. Eerder heeft de gemeenteraad van Houten besloten dat er pas gesproken wordt over een tweede windpark als de evaluatie van het huidige park is afgerond. Het resultaat van deze evaluatie is na de zomer te verwachten.

Ook met de omliggende gemeenten, zoals Wijk bij Duurstede en Culemborg, wordt overleg gevoerd. Van Wijk bij Duurstede is bekend dat zij tegen een windpark op de locatie Goyerbrug zijn. Wat nu als iedereen tegen is? "We gaan nu niet anticiperen op zaken die nu nog niet bekend zijn" aldus wethouder de Groot. "Er ligt een provinciale taakstelling op het gebied van duurzaamheid en Utrecht loopt daarbij achter als het gaat om het halen van de doelstelling". Gedurende het zomerreces gaat het college een plan van aanpak opstellen over het komende proces, waarbij ook wordt ingevuld hoe de belanghebbenden bij dit proces worden betrokken.