Een nieuwe bestuursstijl

De coalitie is inmiddels aangetreden als college en een belangrijk onderdeel van het programma is een nieuwe bestuursstijl. Hierin kan uw lokale partij WijkNU zich grotendeels vinden en wij zijn dan ook verheugd dat er kennelijk nu serieus naar de kiezers/burgers geluisterd gaat worden.

WijkNU heeft onder de naam 'Anders Besturen' een groot aantal suggesties aangedragen en dat onlangs nog eens onder de aandacht van de coalitie gebracht.

Een belangrijk onderdeel is het inrichten van een 'toolbox' een gereedschapskist met instrumenten die lokale politici kunnen inzetten om de burgerparticipatie in het lokale bestuur vorm te geven, zoals;

Burgerpanels, willekeurig gekozen burgers die advies gevraagd wordt over een probleem.

Expertpanels, willekeurig gekozen burgers met een bepaalde expertise die over meer complexere problemen kunnen adviseren.

Burgerconferenties en thema-avonden van de Raad, waarbij burgers kunnen mee debatteren over een thema als duurzaamheid of het sociaal domein.

Randvoorwaarde van alle instrumenten is: duidelijke kaders vanuit de Raad (financieel, het mandaat, de probleemstelling, ambtelijke ondersteuning, etc..).

Maar vooral de uitkomsten serieus nemen!!

Door de partijen, het college en door de 4e macht; onze ambtelijke organisatie.

Onderwerpen die WijkNU heeft aangedragen en waar binnenkort een besluit over genomen zal gaan worden zijn o.a. een laagdrempelig raadsspreekuur (waar burgers in een informele sfeer aan raadsleden hun wensen kunnen kenbaar maken). Een uitbreiding van de steunfracties, hiermee wordt aan gemotiveerde burgers op de kieslijsten (die helaas niet gekozen zijn) de kans geboden om politieke ervaring op te doen en effectieve inbreng te hebben.

Wanneer de coalitie haar uitgesproken intenties serieus neemt en aan de randvoorwaarden voldaan wordt, maken we een serieuze sprong in de jarenlange ambitie om een regiegemeente te worden. Een lokale overheid die samenwerkt met de burgers en minder frustratie opwekt. Door die samenwerking met de burgers kunnen we de kosten in de hand houden en nog lang een prettige en zelfstandige gemeente blijven.

Wietze Smit, fractievoorzitter WijkNU