Raad bespreekt nieuw zwembad

In deze vergadering worden de plannen gepresenteerd en kunnen raadsleden vragen over de diverse plannen aan de initiatiefnemers stellen en suggesties aan het college meegeven voor het vervolgtraject. De mogelijk bestaat tevens voor inwoners om in te spreken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de raadsgriffier Marcella van Esterik (tel. 595584 of mvanesterik@wijkbijduurstede.nl). Het inspreken is altijd aan het begin van de voorbespreking.

In de vergadering van 7 oktober wordt de raad geïnformeerd over de verschillende plannen die de gemeente voor het nieuwe zwembad van diverse initiatiefnemers heeft ontvangen. Het college heeft al geconstateerd dat geen van de varianten past binnen de €20.000 die eerder door de raad is vastgesteld voor het nieuwe zwembad. De vraag is dan ook of de raad bereid is om een hogere jaarlijkse bijdrage te geven dan de eerder gestelde €20.000 en welke bandbreedte de raad dan reëel vindt. Ook wil het college met het oog op het vervolgtraject van de raad weten of de raad bereid is om een eenmalige investeringsbijdrage te geven en wat hiervoor het maximum is. Het streven is om tijdens de raadsavond van 17 november de plannen voor het zwembad verder te bespreken. (PeP)

Label:

Zwembad